Search

       Naše škola je plně organizovanou školou s jednou třídou v 1. až 9. ročníku. Mezi další součásti školy patří školní družina (2 oddělení pro 60 žáků), školní klub (150 žáků), školní jídelna (2 provozy) a mateřská škola (4 třídy pro 74 dětí). Sídlem ředitelství školy je budova v Tyršově ulici č. p. 278, sídlem mateřské školy je budova U Barborky č. p. 374. Do sítě škol, předškolních a školských zařízení byla zařazena dne 28. února 1996 s názvem Základní škola G. A. Lindnera Rožďalovice, který byl škole přiznán již v roce 1927. Současný název školy je Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Od 1. ledna 1995 je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou městem Rožďalovice a je spádovou školou pro město Rožďalovice a obce Košík a Žitovlice.

     Škola je řízena ředitelem školy, kterému jsou přímo podřízeni: zástupkyně ředitele školy, hospodářka školy (vedoucí provozního úseku) a vedoucí učitelka mateřské školy. Tomuto odpovídá i složení čtyřčlenného vedení školy. Vedení školy se schází pravidelně jednou týdně na poradách, při kterých se projednává plnění úkolů týdenních plánů školy v návaznosti na roční plán.

     Pedagogická rada je složena ze všech pedagogických pracovníků školy. Projednává plán práce školy, výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy a dílčí i shrnující hodnocení prospěchu žáků. Po metodické stránce se o koordinaci pedagogického procesu starají ve spolupráci s vedením školy vedoucí učitelé metodických orgánů. Předseda metodického sdružení pro 1. stupeň a předseda metodického sdružení pro 2. stupeň jsou zároveň vedoucími týmů sestavenými pro tvorbu školního vzdělávacího programu.

     Ve škole pracuje koordinátor tvorby ŠVP, školní metodik prevence (ŠMP), koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (KEV), technik BOZP, preventista PO, koordinátor ICT a výchovná komise ve složení zástupce ředitele školy, výchovný poradce, ŠMP a příslušný třídní učitel.

     Školní stravování zabezpečuje školní jídelna. Pitný režim žáků je zajištěn prostřednictvím automatu na studené nápoje, volně přístupným čajem popř. ovocnou šťávou ve školní jídelně a také distribucí školního mléka. Výdej školního mléka je pro žáky zajištěn denně před zahájením vyučování (7.45-7.55), o přestávce mezi 1. a 2. vyučovací hodinou (8.45-8.55) a o velké přestávce (9.40 - 10.00).

     Ve škole pracuje žákovský parlament, který se skládá z volených zástupců 3. až 9. třídy. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Schází se jednou za dva týdny, kde projednává své připomínky a návrhy k práci školy.

     Školská rada je šestičlenná a je složena ze dvou členů za zřizovatele, dvou členů za zákonné zástupce žáků školy a dvou členů za pedagogické pracovníky školy.

     Škola organizuje pro účastníky z jiných škol recitační soutěž Veselá básnička, která je určena pro děti z mateřské školy a žáky 1. - 5. třídy základní školy.