Search

Naše  škola má 9 ročníků rozčleněných na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 1. až 5. ročníkem, druhý stupeň 6. až 9. ročníkem. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. 
Škola nabízí 11 volitelných předmětů, které jsou zapracovány do výše uvedeného školního vzdělávacího programu. Podle zájmu žáků, který jsme zjistili v červnu 2017, budou ve školním roce 2017/2018 vyučovány tyto volitelné předměty: konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry, domácnost a praktika z ICT. Jako nepovinný předmět bude vyučováno náboženství.
Na základě zkušeností z loňského školního roku budeme pokračovat v zavádění Hejného metody do výuky matematiky a touto metodou bude výuka probíhat v 1. – 3. ročníku na 1. stupni.
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola organizuje ambulantní nácviky a naším záměrem je zvýšení péče o nadané žáky.
Zajišťujeme plavecký výcvik pro 2. – 3. ročník, dopravní výchovu, sportovní soutěže, odborné exkurze, ale i návštěvy filmových a divadelních představení, kulturních akcí, muzeí, výstav, besed s osobnostmi společenského života apod.
Žákům 2. stupně nabízíme zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu a žákovským kolektivům všech tříd pětidenní školy v přírodě.
Žáci 9. třídy pod vedením garantů z řad pedagogických pracovníků zpracovávají závěrečné, resp. absolventské práce, které budou v květnu 2018 obhajovat.
Pro žáky jednotlivých tříd (i jejich rodiče) zveřejňujeme na stránkách školy týdenní plány učiva a připravovaných akcí.
Informace o výsledcích vzdělávání jsou žákům i jejich rodičům k dispozici prostřednictvím Bakalářů.