Search

Školní rok 2019/2020

Škola má 9 ročníků rozčleněných na první a druhý stupeň. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. 

Volitelné předměty pro 7. –  9. ročník: domácnost s využitím Nj, projekty s využitím Aj, přírodovědný seminář a praktika z ICT, konverzace z Aj.


Hodiny speciální pedagogické péče a hodiny intervence
poskytujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Plavecký výcvik pro žáky 2. – 3. ročníku.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. – 9. ročníku.

Minilyžařský kurz pro žáky 3. - 5. ročníku. (Můžeme zajistit půjčení lyžařské výzbroje na týden cca za 600 Kč.)

Zájmová činnost (kluby a kroužky) pro žáky 1. - 9. ročníku (aktuální nabídka a přihlášky zaslány rodičům přes Bakaláře)

Dále organizujeme dopravní výchovu, sportovně a vědomostně zaměřené soutěže a kursy, odborné exkurze, návštěvy divadelních představení, kulturních akcí, muzeí, výstav, besed s osobnostmi společenského života apod.

Absolventské práce - žáci 9. třídy pod vedením garantů z řad pedagogických pracovníků zpracovávají závěrečné, absolventské práce, které budou v květnu 2019 obhajovat.

Elektronická žákovská knížka (Bakaláři) – veškeré informace o výsledcích vzdělávání žáka.

Bakaláři (Komens) – veškerá komunikace mezi zákonnými zástupci a třídními učiteli (případně školou).

 

Schůzky učitelů, rodičů a žáků

Třídní schůzky rodičů všech tříd se uskuteční ve středu 12. 9. 2018 od 16 hodin v kmenových třídách. 

Zasedání valné hromady Sdružení rodičů Rožďalovice se uskuteční 12.9. 2018 od 18 hodin v jídelně ZŠ. 

Osobní konzultace třídní učitel – rodič – žák proběhnou v týdnu po pedagogické radě v termínu od 16. 11. 2018 a od 19. 4. 2019.

 

Školní stravování zajišťuje školní jídelna ZŠ (výběr ze dvou jídel).

Cena oběda:

25 Kč strávník ve věku 7 – 10 let

26 Kč  strávník ve věku 11 –14 let

28 Kč strávník ve věku 15 let a starší

63 Kč strávník za plnou cenu

Objednávání a odhlašování stravy prostřednictvím internetu. Zálohová platba převodem na účet do 25. předchozího měsíce.

Vyúčtování dvakrát ročně.

Pitný režim žáků je zajištěn distribucí školního mléka a pro strávníky školní jídelny je navíc volně přístupný čaj, mléko, voda s citronem, popř. ovocná šťáva, postmix.

Školní mléko je akce, která je zaměřena na podporu spotřeby mléka za účelem snížení deficitu vápníku u dětské populace. Mléko je žákům poskytováno jednou týdně zdarma.

Ovoce do škol je projekt, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí. Ovoce je žákům poskytováno jednou týdně zdarma.

Školní bufet je k dispozici v 8.45 - 8.55 a 9.40 – 9.55.

 

Zápis do 1. ročníku

3. 4. 2019  - řádný termín (13.00 - 16.00)

15. 4. 2019 - náhradní termín (14.00 – 15.30)

Spádové obce pro zápis do 1. ročníku ZŠ: Rožďalovice, Hasina, Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany, Košík, Doubravany, Tuchom, Sovolusky, Žitovlice, Pojedy.

 

Školská rada

Školská rada je šestičlenná, z toho jsou dva zástupci za rodiče žáků, dva zástupci za zaměstnance školy a dva zástupci za zřizovatele. Předsedkyní školské rady je paní Ing. Irena Brůnová.

 

Sdružení rodičů Rožďalovice (SRR)

Užší vedení SRR je tříčlenné a skládá se z předsedy, jednatele a pokladníka. Předsedou je pan Petr Buryan. Za každou třídu základní školy a za mateřskou školu je volen jeden zástupce.