Search

Výchovné poradenství

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním
metodikem prevence, případně školním psychologem a jejich konzultačním týmem složeným
z vybraných pedagogů školy.
V čem může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům:
● poradenství při volbě povolání (rozhodování se o vhodné střední škole), pomoc při
vyplňování přihlášek,
● poradenství při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (školní neúspěšnost,
kázeňské problémy),
● péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie....)
● poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
● zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné
péče, speciálním vzdělávacím centrem a s jinými orgány státní správy (orgány péče o
dítě, sociální kurátoři),
● spolupráce s metodikem prevence – řešení a prevence sociálně patologických jevů –
šikanování, vandalismus......

Kontakty na specializovaná pracoviště

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o uvolnění z výuky druhého cizího jazyka