Search

Jednotná přijímací zkouška 2018

(zdroj: www.cermat.cz)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.
Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU V TERMÍNECH
(§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)


do 30. listopadu 2017
 – uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží v základní škole zápisový lístek

                                     – uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, modré) řediteli střední školy

Nejpozději 14 dní před talentovou zkouškou obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení.

od 2. ledna do 15. ledna 2018 – talentová zkouška v případě umělecky zaměřených oborů vzdělání, termíny (2) stanoví ředitel školy

od 15. ledna do 31. ledna 2018 – talentová zkouška v případě konzervatoří,

                                                       termíny (2) stanoví ředitel školy

od 2. ledna do 15. února 2018 –  talentová zkouška pro sportovní gymnázium,

                                                      termíny (2) stanoví ředitel školy

do 20. ledna 2018 – sdělení o výsledku talentové zkoušky (umělecky zaměřené obory)

do 20. února 2018 – sdělení o výsledku talentové zkoušky (sportovní gymnázia)

od 5. února do 15.února 2018 – zveřejnění seznamu přijatých, nepřijatým odeslání rozhodnutí, obory umělecky zaměřené sportovní gymnázium – výsledky do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v rámci jednotných zkoušek – uchazeči konají jednotnou zkoušku v termínech 12. dubna a 16. dubna.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání odevzdání zápisového lístku.

 

PŘIJÍMÁNÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY V TERMÍNECH

(§ 62 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

 

do 1. března 2018 – uchazeči odevzdají přihlášky (až 2, růžové) řediteli střední školy

do 1. března 2018 – uchazeči, kteří jsou žáky ZŠ, obdrží v základní škole zápisový lístek

Nejpozději 14 dní před jednotnou zkouškou obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení.

12. dubna 2018  – první termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
13. dubna 2018  – první termín jednotných přijímacích zkoušek pro obory šestiletých

a osmiletých gymnázií
16. dubna 2018 – druhý termín jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia
17. Dubna 2018  – druhý termín jednotných přijímacích zkoušek pro obory šestiletých

a osmiletých gymnázií

Nejpozději 7 dní před jednotnou zkouškou v náhradním termínu obdrží uchazeč pozvánku se všemi kritérii přijímacího řízení.

10. května – první náhradní termín pro jednotnou zkoušku ve všech uvedených oborech vzdělání
11. května – druhý náhradní termín pro jednotnou zkoušku ve všech uvedených oborech vzdělání
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání odevzdání zápisového lístku.

 

Základní principy jednotné zkoušky

•   Informace pro uchazeče o studium v maturitních oborech ke konání jednotných testů 2018 jsou ke stažení ZDE.

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura (specifikace zde) a předmětu matematika a její aplikace (specifikace zde).

            o Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy do 31. ledna 2018.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2016 a 2017 a ilustrační testy pro rok 2018, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.

• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

            o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.

            o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

 

Internetové adresy:

www.stredniskoly.cz

www.volbapovolani.cz

www.absolvent.cz

www.cermat.cz

www.novamaturita.cz