Search

Školní rok 2021/2022

Škola má 9 ročníků rozčleněných na první a druhý stupeň. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. 

Volitelné předměty pro 8. –  9. ročník:
Konverzace v anglickém jazyce
Přírodovědný seminář
Technické práce.

Hodiny speciální pedagogické péče a hodiny intervence poskytujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Plavecký výcvik pro žáky 2. – 3. ročníku.

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 6. – 9. ročníku.

Minilyžařský kurz pro žáky 3. - 5. ročníku. (Můžeme zajistit půjčení lyžařské výzbroje na týden cca za 600 Kč.)

Zájmová činnost (kluby a kroužky) pro žáky 1. - 9. ročníku (aktuální nabídka a přihlášky zaslány rodičům přes Bakaláře)

Dále organizujeme dopravní výchovu, sportovní soutěže, odborné exkurze, návštěvy divadelních představení, kulturních akcí, muzeí, výstav, besed s osobnostmi společenského života apod.

Absolventské práce - žáci 9. třídy pod vedením garantů z řad pedagogických pracovníků zpracovávají závěrečné, absolventské práce, které budou v květnu 2022 obhajovat.

Elektronická žákovská knížka (Bakaláři) – veškeré informace o výsledcích vzdělávání žáka.

Bakaláři (Komens) – veškerá komunikace mezi zákonnými zástupci a třídními učiteli (případně školou).

Schůzky učitelů, rodičů a žáků

Třídní schůzky rodičů všech tříd se uskuteční v úterý 7. 9. 2021 od 16:00 hodin pro první stupeň a od 16:30 pro druhý stupeň v kmenových třídách.

Školní stravování

zajišťuje školní jídelna ZŠ (výběr ze dvou jídel).

Cena oběda:

29 Kč strávník ve věku 7 – 10 let

30 Kč  strávník ve věku 11 –14 let

32 Kč strávník ve věku 15 let a starší

67 Kč strávník za plnou cenu

Objednávání a odhlašování stravy prostřednictvím internetu. Zálohová platba převodem na účet do 25. předchozího měsíce.

Vyúčtování dvakrát ročně.

Pitný režim žáků je zajištěn distribucí školního mléka a pro strávníky školní jídelny je navíc volně přístupný čaj, mléko, voda s citronem, popř. ovocná šťáva, postmix.

Školní mléko je akce, která je zaměřena na podporu spotřeby mléka za účelem snížení deficitu vápníku u dětské populace. Mléko je žákům poskytováno jednou týdně zdarma.

Ovoce do škol je projekt, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí. Ovoce je žákům poskytováno jednou týdně zdarma.

Školní občerstvení je k dispozici v 8.45 - 8.55 a 9.40 – 9.55. 

Školská rada

Školská rada je šestičlenná, z toho jsou dva zástupci za rodiče žáků, dva zástupci za zaměstnance školy a dva zástupci za zřizovatele. Předsedkyní školské rady je paní Ing. Irena Brůnová.

Sdružení rodičů Rožďalovice (SRR)

Užší vedení SRR je tříčlenné a skládá se z předsedy, jednatele a pokladníka. Předsedou je pan Petr Buryan. Za každou třídu základní školy a za mateřskou školu je volen jeden zástupce.